ما كه هستيم

ما تهيه كنندگان اين سايت ، مختصر و مفيد سه ايراني هستيم كه هنوز يكديگر را نديده ايم.ممكن است زماني كه شمااين نوشته را ميخوانيد،بيشتر شده باشيم.نقطه مشتركمان اين است كه ايران وطنمان و ايرانيان هموطن را دوست داريم ،در هر كجا كه باشند.در جست و جوي آن بوديم كه براي ايرانيان ، جز آنكه دوستشان داريم و دل در هوايشان داريم ،كاري هم كرده باشيم . به ذهنمان رسيد كه وسيله اي فراهم آوريم كه ايرانيان و فارسي زبانان با كساني كه ايران را دوست دارند آشنا و به آن ها متصل شوند.زندگي در شاهراه هاي اطلاعاتي،در دوران انقلاب انفورماتيك،اين امكان را به راحتي در دسترسمان گذاشت.پس دست بكار شديم.يافتن كساني كه ايران را دوست دارند دشوار نبود،تعدادشان هم اندك نبود،ولي در پي كساني افتاديم كه برجستگي خاصي هم داشته باشند،هم نامشان آشنا باشد،و اضافه بر اينها نامشان نماينده و نشانه حزب و جمعيت و انديشه اي مبني بر قدرت جوئي نباشدو...بي آنكه بخواهيم به افرادي كه نامشان حزب و گروهي خاص را به ياد مي آورد و يا انديشه اي خاص را نماينده اند و حتي آن ها كه خواستار قدرت هستند انگي زده باشيم و ارزش گذاري كرده،خرده اي گرفته باشيم. اما باورمان اين بود و هست كه اين گونه افراد نيازي به كار ما ندارند. پس در جوست و جوي كساني بوديم كه اضافه بر آن دو شرط - داشتن برجستگي و نام آشنا - مستقل باشند. بدين گونه بود كه فهرستمان از درازي افتاد و كوتاه شد. به پيشنهاد عده اي از دانشجويان و دوستان عزيزمان با مهدي خانبابا تهراني آغاز كرديم،ولي اميدواريم كه ديگراني را هم بيابيم.

مشخصه ديگر ما اين است كه از خود چيزي در اين سايت و ديگر سايت هائي كه ممكن است راه اندازي كنيم،نيفزوده ايم. قايقي ساخته ايم و در اقيانوسي كه اينترنت باشد يك نام آشنا را نشانده ايم. مي خواستيم بر پيشاني اين سايت بنويسيم { پنجاه سال استقامت و پايداري} ، ولي آقاي تهراني خود نخواست و فروتنانه ترجيح داد كه فقط سر فصلي از نظرياتش را در بالاي صفحه اول بگذاريم، چنان كه مي بينيد.

با پيش بيني جائي براي انعكاس نظريات بازديدكنندگان ، در حقيقت تريبون آزادي هم جاسازي كرده ايم كه در آن هيچ آدابي و ترتيبي نمي جوئيم و تنها استدعايمان اين است كه بر اين ستون نظرياتي نوشته شود كه كسي را به نام در معرض اتهام قرار ندهد ، تهمت نزند و به كاري مشغولمان نكند كه فايده اي از آن براي كشورمان و مردمان متصور نيست و كجراهه اي است كه بسياري پيموده اند و هنوز هم مي پيمايند . وگرنه چه خوب و با فايده است انتقاد كردن ، با هم گفتگو و مخالفت كردن و حرف خود را شفاف و روشن بيان كردن.

آرزو داريم ستون آزاد اين سايت زمينه گفتگو و تعامل بين صاحبان انديشه و نظر را درباره مسائلي فراهم آورد كه از آن نفعي به سرزمين مادري و مورد علاقه ما برسد كه اگر چنين شود ما اجر زحمات خود را گرفته ايم و جز ايمانمان انتظاري نيست.

با آرزوي بهروزي براي همه ايرانيان و سر بلندي براي ايران . آن بهروزي و سربلندي كه سزاواريم.