-براي دريافت کتاب هاي موجود به آدرس زير مراجعه فرماييد

        ALBORZ Verlag                                          [نشر البرز [بزرگترين مرکز پخش کتاب

        Gutleut Str. 320

        60327 Frankfurt/M    Germany     

        TEL: 0049 69 24248001  ; FAX: 0049 69 24248002        

 

نگاهي ازدرون به جنبش چپ ايران

گفتگوي حميد شوکت بامهدي خانباباتهراني

بامقدمه واهتمام شادروان سرهنگ غلامرضانجاتي

                                       

                                          چهره هاوگفته ها

                   گفت وگوهاي حسين مهري بامهدي خانباباتهراني

دمکراسی و ولايت فقيه

اين کتاب مجموعۀ مقاله هايي است که در سال اول انقلاب ايران در نشريۀ اتحاد چپ، ارگان سازمان اتحاد چپ در نقد طرح نظريۀ نظام ولايت فقيه به مثابه نظام آيندة کشور به رشته تحرير درآمد و سپس در آبان 1358 به صورت کتاب حاضر در تهران به چاپ رسيد و در هزاران نسخه توزيع گرديد. در آن زمان متاسفانه بسياری از سازمانهای سياسی به خطر استقرارچنين نظامی که نافی برابری حقوق شهروندی و ترجمان نظامی تبعيض گرا بود بی توجه ماندند. ضرورت کنونی انتشار اين سند به لحاظ يادآوری به نسل جوان ايران است که شايد به اين حقيقت آگاهی ندارند که در آن زمان در جنبش چپ ايران جريانهايي هر چند کوچک وجود داشتند که خطر استقرار چنين نظامی را پيش بينی کردند و به موقع هشدار دادند اما دريغا که اين صدا در هياهو و فضای هيجان زده توده ای آن زمان گم شد. به ياد نوری دهکردی يکی از نويسندگان اين مقالات

 برای خواندن کتاب اینجا کليک کنيد 

             

                                  

                                  خاموشي يک فرياد

                            گفت وگو پيرامون رويدادهاي ايران امروز