تنها صداست که می ماند؛ يکسالگی يک جنبش اجتماعی - راديو فردا [2010 ,19 ـJUN[ صدا] NEW 

آگاهی ملی مردم در پرتو جنبش سبز فزونی گرفته است - راديو فرانسه[2010 ,02 MAY] [ صدا] NEW

مجموعه گفتگوها با حميد احمدی در باره سالها مبارزه در جنبش آزادی خواهی مردم ايران - [2010 ,23 APR]  [ تصوير صدا] NEW 

اشغال سفارت، مبارزه ی خشونت آميز نيست - راديو زمانه [2010 ,10  APR] [ صدا] NEW 

ناشيگری ديپلماسی ايران موجب آزادی سريع رهبر پژاک شد - راديو فرانسه[2010 ,25  FEB] [ صدا] NEW

حکومت در دراز مدت نمی تواند از پس ملت برآيد - ماندانا زنديان از فصلنامه ره آورد [2010 ,28  FEB]  [متن]NEW 

بيانيه تند مجلس خبرگان چه هدفی را دنبال می کند - راديو فرانسه[2010 ,25  FEB] [ صدا] NEW

روابط ايران و چين: چين به دنبال قدرتی می رود که حاکم است راديو فردا [2010 ,17  FEB]  [ صدا] NEW

بيانيه مشترک آمريکا و اتحاديه اروپا - راديو فرانسه[2010 ,09  FEB]  [ صدا]NEW

سياست و اقتصاد در روابط ايران و چين-BBC [2010 ,24  JAN]  [متن]NEW

تهديد، تحبيب يا ترس؟ - راديو صدای آلمان - [2010 ,20 JAN ]  NEW[متن]

رويدادهای خونين عاشورا و بيانيه هفدهم موسوی - داريوش همايون، مجيد محمدی و خانبابا تهرانی - راديو فردا [2010 ,10 JAN ] NEW [صدا]

بيانيه هفدهم موسوی؛  باز کردن راه گفتگو - راديو فردا [2010 ,07 JAN ] NEW [صدا]

جنبش نيازمند شورای هماهنگی ملی است - راديو صدای آلمان - [2009 ,29 DEC ]  [متن]

بحران جمهوری اسلامی و سرنوشتی که تدارک می بيند - راديو فرانسه[2009 ,08  NOV]  [ متن] 

پيرامون سخنان ميرحسين موسوی در بارۀ مساله وحدت ملی و حقوق شهروندی - راديو فردا [2009 ,19 OCT ]  [صدا]

جنبش درانتظار است و انتظار نمی تواند ابدی باشد - راديو صدای آلمان - [2009 ,12 OCT ]  [متن]

پيرامون مذاکرات يک روزه ژنو و موضع اپوزيسيون در کل-2 - راديو صدای امريکا [2009 ,05  OCT]  [ تصوير صدا]

پيرامون مذاکرات يک روزه ژنو و موضع اپوزيسيون در کل-1 - راديو صدای امريکا [2009 ,05  OCT]  [ تصوير صدا]

درباره نخستين مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد دردولت دهم - راديو فرانسه[2009 ,07  SEP]  [ صدا]

فعاليت شبکه اجتماعی حول محور آزادی است - راديو صدای آلمان- [2009 ,07 SEP ]  [متن]

درباره کيفرخواست دادستان تهران عليه احزاب سياسی کشور در دادگاه امروز - باBBC [2009 ,26  AUG]  [متن]

درباره سخنرانی رفسنجانی در مجمع تشخيص مصلحت نظام - راديو صدای امريکا [2009 ,25  AUG]  [ صدا]

دعوت به وحدت برای حفظ خود يا حفظ نظام؟ - راديو صدای آلمان- [2009 ,23 AUG ]  [صدا]

دشواری اروپا برای موضع گيری در قبال رويدادهای اخير - راديو فرانسه[2009 ,14  AUG]  [ صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران - راديو صدای امريکا [2009 ,03  AUG]  [ صدا]

درباره زندگی مبارزاتی خود ومسايل اخيرايران - باBBC [2009 ,28  JUL]  [ تصوير صدا]

گفتگو با مهدی خانباباتهرانی و محسن مخملباف - راديو صدای امريکا [2009 ,18  JUL]  [ تصوير صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران - راديو صدای ايران، حسين مهری -19 [2009 ,19 JUL ]  [صدا]

جدال پايان ناپذير احمدی نژاد با رفسنجانی - راديو فرانسه- [2009 ,17 JUL ]  [متن صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران - راديو صدای آلمان- [2009 ,01 JUL ]  [صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران - راديو صدای ايران، حسين مهری -18 [2009 ,21 JUN ]  [صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران3 - راديو صدای امريکا [2009 ,20  JUN]  [ تصوير صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران2 - راديو صدای امريکا [2009 ,20  JUN]  [ تصوير صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران1 - راديو صدای امريکا [2009 ,20  JUN]  [ تصوير صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران - راديو فردا [2009 ,19 JUN ]  [صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران - راديو صدای امريکا [2009 ,18  JUN]  [ صدا]

انتخاباتی سرنوشت ساز پيش رو داريم- راديو صدای آلمان- [2009 ,01 JUN ]  [صدا]

درباره انتخابات رياست جمهوری ايران - راديو صدای ايران، حسين مهری -17 [2009 ,12 APR ]  [صدا]

گفتگودر باره رويدادهای ايران-جهان - راديو صدای ايران، حسين مهری -16 [2009 ,19 MAR ]  [صدا]

آرايش نيروهای سياسی ايران، پس از نامزدی ميرحسين موسوی- راديو صدای آلمان- [2009 ,13 MAR ]  [صدا]

درباره جنبش دانشجويی ايران در پنجاه سال اخير - راديو صدای امريکا [2009 ,10 MAR ]  [تصوير صدا]

به مناسبت سی امين سالگرد انقلاب ايران-پيش زمينه های انقلاب 1357 - راديو فردا ، فريدون زرنگار[2009 ,12 FEB ] [صدا]

به مناسبت سی امين سالگرد انقلاب ايران- راديو صدای ايران، حسين مهری -15 [2009 ,08 FEB ]  [صدا]

به مناسبت سی امين سالگرد انقلاب ايرانTishk TV- [2009 ,06 FEB ] [تصوير] 

به مناسبت سی امين سالگرد انقلاب ايران - بررسی زمينه های آن- راديو صدای امريکا [2009 ,10 FEB ]  [تصوير صدا]

به مناسبت سی امين سالگرد انقلاب ايران و پيش زمينه های آن - راديو فردا [2009 ,08 FEB ]  [صدا]

به مناسبت سی امين سالگرد انقلاب ايران - راديو ايران ، خانه دوست کجاست هماسرشار [2009 ,07 FEB ]  [صدا]

اروپا مجاهدين رااز ليست گروه های تروريستی خارج کرد - راديو فردا [2009 ,27 JAN ]  [صدا]

گفتگودر باره رويدادهای ايران-جهان - راديو صدای ايران، حسين مهری -14 [2009 ,18 JAN ]  [صدا] 

ايران بايد در منطقه مسؤليت بپذيرد- راديو صدای آلمان- [2009 ,05 JAN ]  [صدا]

ايران و اصلاحات اقتصادی در چين - راديو فردا، فريدون زرنگار- [2008 ,30 DEC ]  [صدا]

نگاهی به اوضاع سياسی ايران، در چشم انداز سياست های جهانیTishk TV- [2008 ,10 DEC ] [تصوير]

پيرامون جنبش دانشجويي و رويدادهای اخير کشور - راديو صدای ايران، حسين مهری -13 [2008 ,07 DEC ] [صدا]

درباره انتخاب اوباما و آشفته بازار نظام بی آينده ولايت فقيه - راديوصدای ايران، حسين مهری -13 [2008 ,16 NOV ]  [صدا]

تاثير انتخابات آمريکا در آلمان - راديو صدای امريکا [2008 ,03 NOV ]  [صدا]

نکاتی در باره رويدادهای اخير آيران - راديو صدای ايران، حسين مهری-12 [2008 ,05 OCT ]  [صدا]

نکاتی در باره رويدادهای اخير آيران - راديو صدای ايران، حسين مهری-11 [2008 ,07 SEP ] [صدا]

درباره آشفته بازار سياسی در حاکميت جمهوری اسلامی و بحران دامن گستر اجتماعی در ايران و منطقه- راديو صدای ايران، حسين مهری-10 [2008 ,24 AUG ] [صدا]

تحويل کنترل اردوگاه مجاهدين در عراق به نيروهای عراقی - راديو صدای آلمان[2008 ,31 AUG ] [صدا]

ايران اسير سياست های کوتاه بينانه ولايت فقيه در سر آغاز دوره جديد جنگ سرد قدرت های بزرگ جهانی- راديو صدای ايران، حسين مهری-10 [2008 ,11 AUG ]  [صدا]

پايان مهلت پاسخ ايران به بسته پيشنهادی - راديو صدای امريکا[2008 ,30 JUL ]  [صدا]

گفتگو در باره دکترقاسملو به مناسبت  نوزدهمين سالگرد قتل او- راديو صدای ايران، حسين مهری-9 [2008 ,16 JUL ] [صدا]

نگاهی به موقعيت داخلی و سياست خارجی ايران، جنگ قدرت در حرم ولايت فقيه - راديو صدای ايران، حسين مهری-8 [2008 ,13 JUL ] [صدا]

نکاتی در باره رويدادهای اخير آيران - راديو صدای ايران، حسين مهری-7 [2008 ,18 JUN ]  [صدا]

هشتادمين سالگرد تولد چه گوارا  [2008 ,14 JUN ]  [متن]BBC

نکاتی در باره رويدادهای اخير آيران - راديو صدای ايران، حسين مهری-6 [2008 ,02 JUN ]  [صدا]

در باره همه پررسی بعداز انقلاب - راديوصدای ايران، حسين مهری5-[2008 ,17 MAR ]  [صدا] 

درباره همه پرسی بعدازانقلاب -راديو صدای آلمان ، ابوالحسن بنی صدر، عباس عبدی و مهدی خانباباتهرانی[2008 ,31 MAR ]  [صدا]

ترازنامه جنگ عراق به مناسبت پنجمين سالگرد آن - راديوبين المللی فرانسه [2008 ,17 MAR ]  [صدا]

در باره انتخابات مجلس شورای اسلامی - راديو صدای ايران، حسين مهری-4[2008 ,17 MAR ]  [صدا]

درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی -راديو صدای امريکا، نسرين مهدوی[2008 ,14 MAR ]  [صدا]  

چشم انداز پرونده اتمی ايران - راديو صدای آلمان[2008 ,01 MAR ]  [صدا] 

کناره گيری فيدل کاسترو، رهبر کوبا-راديو پژواک [2008 ,20 FEB ]  [صدا]

جايگاه و محبوبيت فيدل کاسترو در ايران [2008 ,20 FEB ]  [متن]BBC 

بمناسبت سالگرد انقلاب - راديو صدای ايران، حسين مهری-3 [2008 ,10 FEB ]  [صدا]

نکاتی در باره رويدادهای اخير آيران - راديو صدای ايران، حسين مهری-2 [2008 ,13 JAN ]  [صدا]

نکاتی در باره رويدادهای اخير آيران - راديو صدای ايران، حسين مهری-1 [2007 ,23 DEC ]  [صدا] 

نتايج حاصله از کنفرانس اخير کشورهای حاشيه دريای خزر - راديو صدای امريکا، نسرين مهدوی [2007 ,18 OCT ]  [صدا]

دامن زدن به يک جنبش صلح خواهی - راديو صدای ايران، حسين مهری [2007 ,11 OCT ] [صدا]

BBC محبوبيت روزافزون چه گوارا در چهلمين سالگرد تيرباران او [2007 ,10 OCT ] [متن]

خطر جنگ و پيامدهای احتمالی آن - راديو صدای آلمان/داوود خدابخش[2007 ,10 OCT ] [متن]

دفع خطر جنگ ازايران با تشکيل جبهه وسيع صلح خواهی و آزادیخواهی و دفاع از حقوق بشرودمکراسی- تلاش [2007 ,21 SEP ] [متن] 

انتصاب يک فرمانده سپاه پاسداران به معاونت سياسی وزارت کشور- راديو صدای آلمان [2007 ,27 AUG ]  [متن]   

    [متن][AUG 20, 2007] راديو صدای آلمان با بابک امير خسروی, داريوش همايون, ابراهيم يزدی و مهدی خانبابا تهرانی DW -سالروز رويداد تاريخی و سرنوشت ساز 28 مرداد 1332

تلاش صد ساله - علی لیمونادی IRTV - بخش يک [2007 ,17 JUL ]  [صدا و تصوير]

تلاش صد ساله - علی لیمونادی IRTV - بخش دو [2007 ,17 JUL ]  [صدا و تصوير]

خواسته ها و آموزه های انقلاب مشروطه و بهمن 1358 - پالتاک اتاق جمهوري خواهان ايران - فواد تابان، داريوش همايون و مهدی خانباباتهرانی[2007 ,17 MAR ]  [صدا] 

جمهوری اسلامی به کدام سو میرود - حسين قويمی راديو فردا - فرخ نگهدار و مهدی خانبابا تهرانی [2007 ,15 FEB ] [صدا]

بحران وفرصت - اهميت همرايی در شرايط آشفته سياسی امروز ايران - فرج سرکوهی , داريوش همايون و مهدی خانبابا تهرانی - تلاش [2007 ,10 FEB]  [صدا]

ديپلماسی جنگی امريکا و بي خردی ريس جمهور ايران-پرويز مردانی ، راديو صدای امريکا  [2007 ,26 JAN ]  [صدا] 

اهميت نقش اپوزيسيون در گذار ايران به دمکراسی و تحقق حقوق بشر - مريم احمدی راديو فردا [2007 ,07 JAN ] [صدا]

بازتاب اجرای حکم اعدام صدام حسين-پرويز مردانی ، راديو صدای امريکا  [2006 ,31 DEC ]  [صدا]  

گفتگودرباره انتخابات مجلس خبرگان - رادیو بين المللی فرانسه با رضاعلیجانی، ابوالحسن بنی صدر، سعيدرضوی فقيه و مهدی خانباباتهرانی[2006 ,04 DEC ]  [صدا]   

دکتر فريدون کشاورز درگذشت - [2006 ,08 OCT ]  [متن]

   [صدا] [SEP 20, 2006] شورش شهروندی در مجارستان-BBC  

 [متن] [AUG 13, 2006] جايگاه ومحبوبيت فيدل کاسترو در ايران

 [صدا] [AUG 01, 2006] آينده کوبا پس از مرگ فيدل کاسترو - جام جهان نما BBC

 [صدا] [JUN 27, 2006] بررسي عوامل انتخاب آقاي احمدي نژاد و پيامدهاي آن - گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدي و مهدي خانباباتهراني- فريدون زرنگار راديو فردا

 [صدا] [MAY 16, 2006] BBC - چهلمين سالگرد خاموش انقلاب فرهنگي مائو درچين 

 [صدا] [MAY 16, 2006] بررسي انقلاب فرهنگي چين به مناسبت چهلمين سالگرد آن، ازديد يک شاهد عيني- فريدون زرنگار راديو فردا

  [صدا] [JAN 08, 2006] در باره گفته هاي احمدي نژاد در قم و واکنش اصلاح طلبان- گفتگويي با عيسي سحرخيز و مهدي خانبابا تهراني- راديو مولتي کولتي نسرين بصيري

  [صدا] [JAN 01, 2006] گفتگوي سالِ نو ميلادي با ابوالحسن بني صدر و مهدي خانباباتهراني -  راديو مولتي کولتي نسرين بصيري

  [صدا] [DEC 08, 2005] BBC سياست خارجي امريکا و بازتاب پروازهاي پنهاني - ميزگردي با دکتر منصور فرهنگ، دکتر آقاديبا و مهدي خانبابا تهراني - صحبت اهل نظر

 [صدا] [NOV 11, 2005]  هشدار اتحادجمهوريخواهان درباره عواقب فاجعه آميز سياست خارجي احمدي نژاد- مريم احمدي راديو فردا 

  [متن] [AUG 18, 2005] گفتگودر باره نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران با نشريه آرش 

    [صدا] [SEP 18, 2005] گمانه زني ها در باره انتخابات سراسري آلمان - شهرام ميريان راديو فردا 

 [صدا] [SEP 18, 2005] BBC نگاهي به مسئله سياست خارجي آلمان در کارزار انتخاباتي- گفتگو با

  [صدا] [SEP 16, 2005] BBC فرايند رشد مالکيت خصوصي در چين- گفتگو با 

  [متن] [AUG 25, 2005] DW پيرامون سياست کابينه ي محمود احمدي نژاد - راديو صداي آلمان- داوود خدابخش

 [صدا] [AUG 24, 2005] بررسي تحولات پرونده هسته اي ايران گفتگوي مهدي خانباباتهراني با راديو بين المللي فرانسه - فريد وهابي

 [صدا] [AUG 04, 2005] آغاز دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد - کيواندخت قهاري راديو صداي آلمان

[صدا] [JUL 29, 2005] KIRN گفتگوي مهدي خانباباتهراني با راديو ايران در باره شرايط ايران پس از انتخابات رياست جمهوري - حسين حجازي راديو 

[صدا] [JUL 22, 2005] تصويب پيش نويس قانون ساماندهي مد و لباس در کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي: تجربه لباس متحدالشکل در چين از ديد يک فعال چپ - امير مصدق کاتوزيان راديو فردا

[صدا] [JUN 25, 2005] انتخاب احمدي نژاد نتيجه عزم راسخ سپاه پاسداران، ولي فقيه، مدرسه حقاني و مصباح يزدي بود- مريم احمدي راديو فردا

[صدا] [JUN 24, 2005] آشفتگي در ميان نيروهاي مخالف و متعهد سياسي، ترجيح بد بر بدترين در دور دوم انتخابات- مريم احمدي راديو فردا

[ويديو] [APR 26, 2005] مصاحبه تصويري با تعدادي از فعالين اپوزيسيون در باره نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري - برنامه اي از نگاه

[متن] [APR 26, 2005] نامزدي رفسنجاني براي انتخابات رياست جمهوري ايران- کيواندخت قهاري راديو صداي آلمان

  [متن] [APR 14, 2005] BBC -مسکوب، انساني نمونه درزندگي و هنر 

[صدا] [APR 03, 2005] VOA گفتگو پيرامون انتخابات رياست جمهوري در ايران- راديو صداي امريکا ابراهيم بي پروا 

  [متن] [MAR 11, 2005] BBC سالگرد جنبش اصلاحات گورباچف و چپ ايران- گفتگو با برخي از چهره هاي بارز چپ ايران

  [متن] [MAR 09, 2005] جهان ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران  است- گفتگوی "ايران امروز" با مهدي خانبابا تهرانيی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره

[صدا] [FEB 13, 2005] انتخابات  رياست جمهوري اسلامي: شعارها و عملکرد نامزدهاا از ديد سه کارشناس- دکترصادق زيباکلام، دکتر قاسم شعله سعدي و مهدي خانباباتهراني - مريم احمدي راديو فردا

[متن] [JAN 17, 2005] تهديد نظاامي امريکا عليه ايران -راديو صداي آلمان

[متن] [NOV 26, 2004] گفتگوباليلي پورزند، نعمت احمدي، احمد علوي و مهدي خانباباتهراني،شرکت کنندگان در کنفرانس بررسي وضعيت حقوق بشردرايران  در سوئد - راديو صداي آلمان

[صدا] [DEC 17, 2004] سمپوزيوم وضعيت حقوق بشر در ايران، در پاارلمان  سوئد و واکنش هاا به سخنان نعمت احمدي - سودابه اردوان، دکتر خسرو شاکري و مهدي خانباباتهرانيي راديو فردا- الهه روانشاد

[صدا] [DEC 12, 2004] تضعيف قوه اجرايي و کنترل آن از سوي دستگاه رهبري و چشم انداز تشکيل حکومتي اقتدارگرايانه و نظامي از ديد سه صاحبنظر - دکتر مهرداد مشايخي، دکتر اکبر مهدي و مهدي خانبابا تهراني- راديو فردا مريم احمدي

[متن] [NOV 14, 2004] هاشمي رفسنجاني به ملاسالاري آلوده به فساد ادامه خواهد داد: شهروند جواد طالعي

[صدا] [Nov 11, 2004] روابط ايران با رييس تشکطلات خودگردان فلسطين در دو رژيم، از ديد چندصاحب نظر - اردشير زاهدي، صادق زيباکلام و مهدي خانبابا تهراني- فريدون زرنگار راديو فردا

 [صدا] [Nov 04, 2004] گفتگو پيرامون ُبازگشت به هاشمي رفسنجانيُ، پيروزي بوش ، ايران و معضل اتمي-  راديو آلمان 

 [تصوير] [Oct 30-31, 2004] همايش منطقه اي اتحادجمهوري خواهان - اروپاي مرکزي آلمان - کلن

[صدا] [AUG 30, 2004] اظهارات متناقض فعلي و پيشين ريس جمهوري اسلامي در باره نقد نظام و ظرفيت هاي قانون اساسي: ميزگردراديو فردا با دکترقاسم شعله سعدي، مهدي خانباباتهراني ، علي کشتگر و حسن ماسالي

  [صدا] [JUL 09, 2004] گفتگودرباره پنجمين سالگرد رويداد هجدهم تير: راديوفردا 

  [صدا] [MAY 17, 2004] انتقاد مقامات جمهوري اسلامي از سياست آمريکا در کربلا و نجف، ازدوديدگاه- راديو فردا فريدون زرنگار، مصاحبه با مهدي خانباباتهراني و صادق زيباکلام

[تصوير] [MAY 16, 2004]  فيلمي از اولين همايش اتحاد جمهوري خواهان  - ژانويه 2004 در برلين

  [صدا] [APR 11, 2004] ميزگرددمکراسي و حقوق بشر راديوفردا: پاسخگويي مسئولان نسبت به مردم ونخبگان- مريم احمدي، با مهدي خانباباتهراني، رضاچرندابي و رامين احمدي

  [صدا] [APR 09, 2004] لزوم اجراي يک همه پرسي براي تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي حافظ منافع ملي درايران، از ديديک فعال سياسي - مريم احمدي راديوفردا ، مصاحبه بامهدي خانباباتهراني

[صدا] [MAR 24, 2004] BBC چهره هاوانقلاب، مصاحبه با مسعود بهنود در بخش فارسي

 [صدا] [FEB 24, 2004] آژانس بين المللي هسته اي درپي گيري تلاش هاي هسته اي جمهوري اسلامي: راديو بين المللي فرانسه  

[متن] [FEB 11, 2004] بيست و پنج سال انقلاب ايران: انقلابيگري ديروز، خردگرايي امروز - راديو صداي آلمان - گفتگوهايي با عيسي سحرخيز، پرويزورجاوند، مهدي خانباباتهراني و سيدابراهيم نبوي

[صدا] [FEB 07, 2004] بحران سياسي ايران از ديد يک تحليلگر سياسي: ضرورت تشکيل مجلس موسسان و تغيير قانون اساسي - شيرين فاميلي- راديو فردا

[صدا] [FEB 05, 2004] واکنش يک تحليلگرمسايل سياسي به تحولات تازه مربوط به بحران ردصلاحيت ها: مريم احمدي - راديوفردا

  [متن] [JAN 13, 2004] تحريم انتخابات مجلس شوراي اسلامي توسط فعالين سياسي خارج از کشور: بهمن باستاني - راديو فردا

 [متن] [NOV 03, 2003] بيانيه راهبردي جبهه مشارکت و اتحاد جمهوري خواهان: راديو صداي آلمان

 [صدا] [DEC 16, 2003] اصلاحات، نقش کشورهاي اروپايي و خانم عبادي: راديو بين المللي فرانسه

  [صدا] [DEC 07, 2003] تاثير جنبش دانشجويي بر تحولات اجتماعي و سياسي ايران درنيم قرن گذشته، ازديد يکي از قديمي ترين فعالان جنبش : بهمن باستاني - راديو فردا

  [صدا] [DEC 07, 2003] ميزگرددمکراسي و حقوق بشر- پنجاهمين سالگرد 16 آذر 1332 : علي سجادي - راديو فردا

  [صدا] [DEC 03, 2003] عدم صدور اجازه برگزاري مراسم روز دانشجو توسط جمهوري اسلامي: راديو فردا

  [صدا] [DEC 02, 2003] چشم انداز طرح پرونده قتل هاي زنجيره اي در يک دادگاه بين المللي در صورت عدم رسيدگي جمهوري اسلامي: راديو فردا - علي سجادي

 [صدا] [NOV 06, 2003] ميزگردي پيرامون دمکراسي و آينده سياسي ايران: راديو هم صدا نروژ

  [صدا] [NOV 03, 2003]  در باره دمکراسي و جمهوريت: راديو صداي امريکا، گفتگوي فرح جهانگيري با مهدي خانبابا تهراني، حسين باقرزاده و مهرداد درويش پور

  [صدا] [OCT 21, 2003] دعوت دبيرکل جبهه مشارکت از همه گروه هاي سياسي اصلاح گرا براي اتحاد و کنارزدن استبداد مطلقه: گزارش ويژه راديو فردا- بهمن باستاني،  مصاحبه با علي کشتگر، مهدي خانبابا تهراني و محمدصادق جوادي حصار

 [صدا] [OCT 14, 2003]   در باره مناسبات شوراي اتحاديه اروپا و ايران: راديو فرانسه- برنامه اول جشم انداز

[صدا] [OCT 12, 2003] اهميت اعطاي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي: ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر راديو فردا مريم احمدي با نعمت احمدي ،مهدي خانبابا تهراني و محسن نژاد 

[صدا] [SEP 07, 2003]  پيرامون کشتار زندانيان سياسي در سال 1367:  راديوصداي امريکا- بخش اول 

[صدا] [SEP 07, 2003]  پيرامون کشتار زندانيان سياسي در سال 1367:  راديوصداي امريکا- بخش دوم 

[صدا] [AUG 21, 2003]  BBC در باره 28 مرداد 32: [جهانگير بهروز، داريوش همايون  و مهدي خانبابا تهراني] صحبت اهل نظر ميزگرد راديويي

[صدا] [AUG 21, 2003]  BBC در باره 28 مرداد 32: [جهانگير بهروز، داريوش همايون  و مهدي خانبابا تهراني] صحبت اهل نظر ميزگرد راديويي

[صدا] [AUG 20, 2003] دلايل سرنگوني دولت دکتر مصدق: راديو فردا مهدي خلجي، با خسرو شاکري، مهدي خانباباتهراني، احسان نراقي و احمد سلامتيان

[صدا] [AUG 19, 2003] نقش آيت الله کاشاني و روحانيان هم فکر وي در سرنگوني دولت دکتر مصدق، از ديد سه تحليلگر: راديو فردا مهدي خلجي، مصاحبه با احمد سلامتيان، احسان نراقي و مهدي خانباباتهراني

[صدا] [AUG 19, 2003] اختلاف آيت الله کاشاني با دکتر مصدق و نقش وي در کودتاي 28 مرداد: راديو فردا، مهدي خلجي با احمد سلامتيان، داريوش همايون، احسان نراقي و  مهدي  خانباباتهراني 

[صدا] [AUG 13, 2003]  عدم پيدايش احزاب درايران به خاطر وجود ديوار بلند استبداد: شهران طبري راديو فردا

[صدا] [JUL 26, 2003] مصاحبه با راديو صداي آمريکادر باره رويدادهاي سياسي و قتل زهراکاظمي

[صدا] [JUL 07, 2003] ميزگرددموکراسي و حقوق بشر راديو فردا : عوامل سد راه برقراري دمکراسي در ايران، مريم احمدي، با صادق زيبا کلام، مهدي خانباباتهراني و زهره خيام

  [صدا] [Apr 04, 2003]  BBC در باره حرکت مردم سالاري در ايران: [احمدزيدآبادي، فرخ نگهدار  و مهدي خانبابا تهراني] صحبت اهل نظر ميزگرد راديويي

[صدا][JUN 01, 2003] نشست جنبش ايرانيان دموکرات در آلمان : راديو فردا 

[صدا][MAY 29, 2003]  درباره سخنان رهبرجمهوري اسلامي در ديداربانمايندگان مجلس شوراي اسلامي: جمشيد زند راديو فردا

[صدا][MAY 18, 2003] Radio Deutsche Welle منشور اتحاد جمهوري خواهان  ايران

  [صدا][MAY 18, 2003] BBC منشور اتحاد جمهوري خواهان  ايران

  [صدا][APR 19, 2003] جمهوري اسلامي و پخش پارازيت برروي امواج رسانه هاي برون مرزي : بيژن خاکزاد راديو آزادي

 [صدا][MAR 23, 2003] تاثيرحضورآمريکادرعراق برجنبش دمکراسي درايران - ميزگردراديوفردا- علي سجادي ، با مهدي خانباباتهراني،  رضاچرندابي و اميرحسين گنج بخش

[صدا][MAR 17, 2003] تصويب بودجه براي شوراي نگهبان توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام: علي سجادي راديو فردا

[صدا][FEB 05, 2003] عدم استقبال وسيع مردم از انتخابات شوراهاي شهروروستا: راديوفردا علي سجادي

[صدا][NOV 17, 2002] گفتگو درباره رويدادهاي اخيرايران وجنبش دانشجويي: فرح جهانگيري راديوصداي امريکا

[صدا][NOV 16, 2002] گفتگو درباره رويدادهاي اخيرايران وجنبش دانشجويي: فرح جهانگيري راديوصداي امريکا

[صدا][SEP 11, 2002] ميزگرد راديوآزادي: بررسي ريشه ها و پيامدهاي حملات تروريستي 11 سپتامبر ، اميرمصدق کاتوزيان باعلي سجادي ،مهدي خانباباتهراني و احمدسلامتيان

[صدا][SEP 06, 2002] ميزگرد راديوآزادي: مذاکرات مستقيم ميان ايران و امريکا ، اميرمصدق کاتوزيان بامهردادخوانساري ،مهدي خانباباتهراني و احمدزيدآبادي

[صدا][AUG 18, 2002] حوادث 28 مرداد و سقوط دولت مصدق،ازدوديدگاه : [اردشير زاهدي و مهدي خانبابا تهراني]  فريدون زرنگار ،راديو آزادي

[صدا][AUG 16, 2002] دورنماي آينده ايران:بحران مشروعيت وکارآمدي جمهوري اسلامي : [حاتم قادري ،موسي غني نژاد و مهدي خانبابا تهراني]  مهدي خلجي ،راديو آزادي

[صدا] [Jun 04, 2002]  آيت الله خميني, از "رهبري سياسي" تا "قداست مذهبي":  [احمد سلامتيان و مهدي خانبابا تهراني] اردوان نيکنام، راديو آزادي