دیدگاه؛ ۳۶سال بعد از گروگانگیری؛ بحران رابطه چگونه حل می شود؟

توفان نابهنگامی که در بهمن ۱۳۵۷ هم نظام شاهنشاهی و هم اپوزیسیون رنگارنگ آن رژیم را غافلگیر ساخت، بعد از طرح اشغال سفارت آمریکا، به فرادستی نیروهای اسلامی و رهبری کامل خمینی انجامید. تا آنزمان نیروهای غیرمذهبی، ملیون، چپ ها هرچند همراه نیروهای اسلامی و خمینی بودند اما صرفنظر از خواست سرنگونی نظام پادشاهی، کم و وبیش روی ارزشهای آزادیخواهانه و دمکراتیک پافشاری می کردند.

اشتباه نیروهای غیراسلامی از آنجا آغاز شد که به ارزشهای مدرن و مدرنیته پشت کردند و دنباله روی ارزشهای گروههای سنتی و سنت گرا شدند و در حقیقت خط فاصل سنت و مدرنیته را از میان برداشتند تا جایی که وقتی برخی از گروههای چپ مانند فدائیان و چپ‌های مستقل دورخیز کردند که مبارزه ضد امپریالیستی را آغاز کنند، و در مقابل خمینی پرچم جدیدی را برافرازند، آنها (خمینی و نیروهای اسلامی) متوجه این نکته شدند و به سرعت، گروههای چپ را از محوطه ی سفارت آمریکا که دوبار در آن نفوذ کرده بودند خارج ساختند. سرانجام عده یی از جوانان اسلامی که متوجه خطرِ ازدست دادن رهبری جنبش توده ها شده بودند به سرگردگی خوئینی ها و پس از چند روز با تأیید آیت الله خمینی، با اشغال سفارت آمریکا علَم مبارزه ضد آمریکایی را به دوش گرفتند.

در این مرحله بود که کلیه ی نیروهای به اصطلاح ضد امپریالیستی موسوم به چپ (مانند حزب توده) و حتی مجاهدین خلق در دام این فریب بزرگ تاریخی گرفتار آمدند بدون آن که لحظه یی به این واقعیت پی برده باشند که خمینی و روحانیت از موضع ماقبل سرمایه داری یعنی شبانی با مدرنیسم و سرمایه داری به مخالفت برخاسته اند. این درهم آمیزی ، یک خطای تاریخی جنبش چپ اردوگاهی و رادیکالیسم چشم و گوش بسته ایدئولوژیکی ایران بود. و نتیجه اش سرکوب خونین ۳۷ ساله، خسران مالی، محاصره اقتصادی و خرابی و اضمحلال فرهنگی کشوری ست که می توانست در صورت تفاهم تاریخی با جهان امروز، و آشتی ملی و تعامل و آزادی سیاسی – فرهنگی، به الگوی مردمان آسیای میانه بدل شود.

حال، پس از ۳۷ سال، تفاهم ۵+۱ در زمینه مساله اتمی، گام سودمندی ست که ایران در جهت خروج از بن بست تاریخی برداشته است.

بدون شک، گامهای بعدی به همت نسل جوان ایران و خواست مردم ایران پیموده خواهد شد.

منبع: صدای امریکا

گفت‌وگو با رادیو فرانسه در ارتباط با سخنان مصباح یزدی

از: رحمت قاسم بیگلو – رادیو فرانسه

آیت الله مصباح یزدی، ازنظریه پردازان طراز اول حکومت اسلامی و قوانین شریعت درایران، طی سخنانی در تالار اجتماعات “موسسه آموزشی امام” ضمن حمله شدید لفظی به نظام سیاسی سابق ایران گفته است: با همه نواقصی که اکنون موجود است و ما نیزبه آن معتقدیم، فرق مان حال و دوران ” طاغوت ” فرق بین بهشت و جهنم است.

آیت الله مصباح با بیان اینکه ایران نسبت به نیم قرن گذشته به پیشرفت های فراوانی درعرصه های مختلف دست پیدا کرده، خاطرنشان ساخته است که : “درک این مسئله برای نسل امروزکه درآن زمان زندگی نکرده اند، امکان پذیر نیست… امروز عظمت و جایگاه روحانیت درجهان تا آنجاست که وقتی بنده به آمریکا سفری داشتم جلوی کاخ سفید یک سرباز به نشانه احترام به من تعظیم کرد”…
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ارزش و اهمیت اسلام آن را زمینه ساز دستیابی بشریت به سعادت دنیوی و اخروی توصیف کرد و افزود: گرویدن به این دین الهی موجب رسیدن انسان به اوج کمال و ترک آن سقوط انسان به مرتبه پست تر از مرتبه حیوانیت را در پی دارد.
وی اجرای احکام و دستورات الهی را درجامعه ضروری دانسته و افزوده است: لازمه اجرای این احکام، ایجاد حکومت اسلامی است تا بواسطه آن با اجرای احکام الهی در جامعه زمینه اجرای آن در جهان فراهم شود.
با گذشت سی وچهارسال در ایران دو مسئله همچنان مورد بحث همه محافل سیاسی در قدرت و در اپوزیسیون است. آیا نظام سیاسی گذشته و عملکرد آن همانی است که روحانیون صاحبان قدرت طی این سال ها گفته اند. دوم اینکه آیا جمهوری اسلامی تا چه حد توانسته است آرمان های عدالت، رفاه، تعالی اخلاقی و ایمان الهی که وعده های انقلاب آیت الله خمینی بود تحقق بخشد.
دراین باره گفت و گوئی انجام داده با آقای مهدی خانبابا تهرانی ازچهرهای سیاسی ایران که طی حدود شش دهه با دو نظام سابق و کنونی ایران مخالفت کرده ودراین راه فراز و نشیب های بسیاردیده است. از آقای تهرانی در آغارپرسیدم. شما به عنوان مخالف سیاسی هردو نظام تفاوتهای نظام پادشاهی و نظام اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟