کتاب‌ها

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران – گفتگوی حمید شوکت با مهدی خانبابا تهرانی – شرکت سهامی انتشار – چاپ دوّم – ۱۳۷۲
چهره‌ها و گفته‌ها
چهره‌ها و گفته‌ها – گفت‌وگوهای حسین مهری با مهدی خانبابا تهرانی – پخش کتاب (آلمان) – ژانویه ۲۰۰۰
خاموشی یک فریاد
خاموشی یک فریاد – نشر البرز (آلمان) – ۱۳۸۱