دفع خطر جنگ از ایران با تشکیل جبهه وسیع صلح خواهی و آزادیخواهی و دفاع از حقوق بشر و دمکراسی

تلاش

من یادآور می شوم که شجاعت در عمل فرزند بصیرت در نظر است. آنهائی که در این مرحله حساس و حیاتی کشورمان، به جای گشایش یک جبهه وسیع آزادیخواهی و دموکراسی و دفاع از حقوق بشر و صلح در برابر جنگ طلبان جمهوری اسلامی و در مقابل حمله نظامی به ایران مهر سکوت بر لب زده اند و یا زیرجلگی و بزدلانه از گزینه جنگ حمایت می کنند، باید بدانند که دانسته یا ندانسته به ادامه استبداد دینی و به تجزیه کشور و سلطه خارجی و فاجعه تاریخی در منطقه یاری می رسانند.

ادامه‌ی خواندن