«بازگشت به هاشمى رفسنجانى»، پیروزى بوش و آینده ایران و معضل اتمى

پس از انتشار سرمقاله آقاى ماشاء‌اله شمس‌الواعظین در روزنامه «شرق» تحت عنوان «بازگشت به هاشمى رفسنجانى» و نیز پیروزى جرج دبلیو بوش در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا و تأثیراتى که مى‌تواند بر ایران و منطقه بگذارد، بویژه در رابطه با طرح خاورمیانه بزرگ، صداى آلمان گفتگویى داشت با آقاى مهدى خانبابا تهرانى، کارشناس مسائل سیاسى ایران.